[Thai] เคล็ดลบส ำหรับกำรทำ งำนจำกระยะไกล

Tanner
Tanner
 • Updated

ยนิ ดตี อ้ นรับสู่ Gather สําหรับกํารทํางํานจํากระยะไกล! เรํามคี ําแนะนําสองสํามประกํารเพอ่ื ชว่ ยใหท้ มี ของคณุ ประสบ ควํามสําเร็จในวนั และสปั ดําหแ์ รก ๆ ของกํารทํางํานในสํานักงํานเสมอื นแหง่ ใหม่

เชญิ ใหท้ มี ของคณุ

เผยแพรค่วํามรักในแบบGather!เลอืกผเู้ขา้รว่มในเมนูนาทางดา้นซา้ยแลว้เลอืกเชญิ สง่คําเชญิทํางอเีมลหรอืคัดลอก ลงิ กส์ ําหรับ Space ของคณุ แลว้ แชร์

เชญิเพอื่นรว่มงํานมํายังSpaceผํา่นทํางอเีมลหรอืลงิก!

เคล็ดลับกํารเชญิ

 • เชญิ ผคู ้ นจํากทมี ของคณุ เป็ นสมําชกิ และเชญิ ลกู คํา้ หรอื ผเู ้ ยยี่ มชมเป็ นแขก
 • เลอืกวนัทที่กุคนอยใู่นGather(#WorkinGatherWed) 
 • ลงิกไ์ปยังวดิโีอสํานักงํานเสมอืนGatherคําแนะนําสําหรับแขกเกยี่วกบัGatherและ/หรอืบทควํามพนื้ฐํานเกยี่วกบั Gatherเพอื่แนะนําGather
 • อํา่ นบทควํามบทบําทผใู ้ ชส้ ําหรับบทบําททค่ี ณุ สํามํารถมอบใหแ้ กส่ มําชกิ

ตกแตง่โตะ๊ของคณุ

เลอื กโต๊ะตัวไหนก็ไดแ้ ละตกแตง่ ใหเ้ ป็ นของคณุ ! เพยี งเลอื ก สรา้ ง ใน เมนูนาทางดา้ นซา้ ย คณุ สํามํารถคน้ หําบํางสงิ่ บํางอยํา่ งทเี่ ฉพําะเจําะจง (เชน่ โคมไฟ เกํา้ อี้ พชื ) เลอื กจํากหนงึ่ ในคําแนะนําของเรํา อปั โหลดวัตถขุ องคณุ เอง หรอื ทอ่ งชม ตัวเลอืกทงั้หมดจํากเครอื่งมอืเลอืกวตัถุ

สนับสนุนใหท้ กุ คนเลอื กโต๊ะและตกแตง่เลย!

เคล็ดลับเกยี่วกบัโตะ๊

 • ใชเ้ครอ่ืงมอืเลอืกวตัถเุพอื่ตกแตง่เมอ่ืคณุใชเ้ครอื่งมอืเลอืกวัตถุ(เลอืกสรา้งในเมนูนาทางดา้นซา้ยแลว้เปิด เครอ่ืงมอืเลอืกวตัถ)ุคณุสํามํารถเลอืกสทีแี่ตกตํา่งกนัสําหรับวตัถจุํานวนมํากและหมนุทศิทํางของวตัถุทอ่งชม หมวดหมู่ เพมิ่ ใหมเ่ พอื่ ดวู ตั ถใุ หม่ ๆ ซงึ่ เรําเพม่ิ ในเกอื บทกุ สปั ดําห!์
 • เลอืกใหน้ง่ัรว่มกนัเป็นทมี หรอืนง่ัปะปนกนัและพดูคยุ เรําแนะนําใหเ้ลอืกโต๊ะขํา้งคนทคี่ณุร่วมงํานดว้ยเป็น ประจําเชน่ เดยี วกบั ในสํานักงํานจรงิ แตท่ ัง้ นกี้ ็ขน้ึ อยกู่ บั กํารตัดสนิ ใจของทมี ของคุณ และคณุ สํามํารถจัดรปู แบบอกี ครัง้ ไดเ้ สมอในภํายหลัง!
 • กระตนุ้ใหท้กุคนตกแตง่โตะ๊ของคณุ โต๊ะทตี่กแตง่จะมอบตําแหน่งสว่นตัวในสํานักงํานใหแ้ตล่ะคนและทําใหง้ํา่ย ยงิ่ ขน้ึ ในกํารมองหํากนั และกัน แสดงถงึ บคุ ลกิ ของทกุ คน และทําใหส้ ํานักงํานเสมอื นแหง่ นมี้ ชี วี ติ ชวี ํา

จัดกํารประชมุ

จัดกํารยนืประชมุครัง้ถดัไปกํารทบทวนสปรนิท์หรอืกํารประชมุทัง้สํานักงํานในสํานักงํานGatherของคณุ เพยีงคัดลอกลงิก์ ไปยัง Space ของคณุ แลว้ วําง URL ในคําเชญิ ปฏทิ นิ หรอื สง่ ลงิ กไ์ ปยังแชทของบรษิ ัทของคณุ

จัดกํารประชมุ ทมี ของคณุ ใน Gather!

เคล็ดลับกํารประชมุ

 • อปัเดตกํารประชมุทเี่ป็นประจําของคณุทงั้หมดและเพมิ่URLสํานักงํานเป็นสถํานที่ 
 • ใชก้ระดํานไวทบ์อรด์สําหรับกํารระดมสมองหรอืกํารประสํานงําน 
 • คลกิบนกํารแชรห์นํา้จอหรอืหนํา้จอวดิโีอของผใู้ดก็ตํามเพอื่ขยํายและชมในกํารเวยีนแสดงวดิโีอใช้ 
 • Emotes เพอื่ มปี ฏสิ ัมพันธก์ บั ป่ มุ #1-6
 • ใชแ้ชทเพอื่ถํามคําถํามและควํามคดิเห็นระหวํา่งกํารประชมุ! 
 • ซงิคป์ฏทินิของคณุและเลอืกจดุทํากํารประชมุ

หยดุพัก

สํานักงําน Gather แตล่ ะแหง่ มหี อ้ งพักผอ่ นซงึ่ คุณสํามํารถพดู คยุ กบั เพอื่ นรว่ มงํานเมอื่ จบิ กําแฟหรอื เลน่ เกมอยํา่ งรวดเร็วดว้ ยกนั หํากคณุอยทู่โี่ต๊ะเกมก็แคก่ด“x”เพอื่เขํา้ร่วม

พบปะในหอ้ งพักผอ่ นสําหรับกํารเลน่ เกมอยํา่ งรวดเร็ว

เคล็ดลับกํารหยดุ พัก

 • โต๊ะมกั จะไดร้ ับกํารตัง้ คํา่ ใหเ้ ป็ นพน้ื ทส่ี ว่ นตัว ซง่ึ หมํายควํามวํา่ ทกุ คนทโี่ ต๊ะสํามํารถไดย้ นิ และเห็นกนั และกนั แตผ่ ใู ้ ดก็ ตํามทไี่มอ่ยทู่โี่ต๊ะจะไมส่ํามํารถไดย้นิหรอืเห็นคณุได้ 
 • เปิดเครอ่ืงมอืเลอืกวตัถุ(เลอืกสรา้งในเมนูนาทางดา้นซา้ยแลว้เลอืกเปิดเครอื่งมอืเลอืกวตัถ)ุและดหูมวดหมู่ เกมสําหรับรํายชอ่ื ของเกมทผี่ สํานรวมเขํา้ ไว ้
 • ใช ้ Donut หรอื แอปทคี่ ลํา้ ยกนั เพอื่ จับคเู่ พอื่ รว่ มงํานดว้ ยกนั สําหรับกํารหยดุ พักดมื่ กําแฟอยํา่ งรวดเร็ว

จัดงํานสงั คม 

วํางแผนงํานปํารต์ ใ้ี นสํานักงําน! นคี่ อื วธิ ที ดี่ ใี นกํารรจู้ ักกบั Gather และวธิ ที สี่ นุกในกํารเชอื่ มตอ่ กบั เพอื่ นรว่ มงํานของคณุ สํานักงํานของคณุมําพรอ้มกบัหอ้งพักผอ่นซง่ึมอบประสบกํารณ์ทํางสงัคมทแ่ีตกตํา่งกนัมํากมําย

ทํา้ทํายเพอื่นรว่มงํานของคณุใหแ้ขง่โกคํารท์ในหอ้งพักผอ่น!

เคล็ดลับทํางสงั คม

 • มอบรํางวลัใหแ้กอ่วําตํารทด่ีทีสี่ดุ
 • สง่ ชดุ ขนมขบเคยี้ วหรอื มอบงบประมําณอําหํารและเครอื่ งดมื่ สําหรับงํานสงั คม สง่ กําร 
 • เตอื นกอ่ นกจิ กรรมและมอบลงิ กท์ มี่ ปี ระโยชนส์ ําหรับผทู้ ไี่ มค่ ุน้ เคยกบั Gather ลองดู 
 • ประสบกํารณ์ Gatherสําหรับรํายกํารของตัวเลอื กอย่ํางครบถว้ น

เคล็ดลับโบนัส

 • เพอื่รับประโยชนส์งูสดุจํากGatherผคู้นจํานวนมํากทสี่ดุเทํา่ทจี่ะเป็นไปไดค้วรอยใู่นSpaceในเวลําเดยีวกนั
  • หนงึ่ ในวธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ ในกํารทําเชน่ นคี้ อื กํารคัดลอก URL สํานักงําน Gather และเพมิ่ เป็ นตําแหน่งสําหรับกํารประชมุ ทเี่ป็นประจําของคณุ
 • สรํา้ งชอ่ งทําง Slack ของ Gather พรอ้ มกบั กลมุ่ ขอ้ ควํามทปี่ ักหมดุ ไวส้ ําหรับเคล็ดลับเกยี่ วกบั วธิ กี ํารเรมิ่ ตน้ และวํางแผน เวลําทจี่ะอยใู่นGatherดว้ยกัน
 • เลอื ก 1-2 คนในทมี ของคุณเป็นผสู้ นับสนุน Gather ซงึ่ สํามํารถชว่ ยในกํารสรํา้ งควํามคนุ้ เคยและกํารแกไ้ ขปัญหํา
 • ตรวจสอบคมู่ อื กํารสรํา้ งควํามคนุ้ เคย > กํารทํางํานจํากระยะไกล และสํารวจศนู ยค์ วํามชว่ ยเหลอื
 • แบง่ปันรํายกํารตรวจสอบกํารแกไ้ขปัญหําหํากทมีของคณุมปีัญหําเกย่ีวกบักํารเชอ่ืมตอ่หรอืประสทิธภิําพและรํายงําน ขอ้ผดิพลําดไดท้กุเมอ่ืทคี่ณุมปีัญหํา

ใชง้ ํานตอ่ ไปเรอื่ ย ๆ!

อําจใชเ้ วลําเล็กนอ้ ยในกํารทําใหท้ มี ของคณุ รสู ้ กึ สบํายในกํารใชง้ ําน Gather นเี่ ป็ นเรอื่ งปกติ แตอ่ ยํา่ ยอมแพ!้ คณุ คํา่ และควําม สนุกของกํารใชง้ํานGatherจะเพมิ่มํากขนึ้ไปพรอ้มๆกบักํารตกแตง่โต๊ะแตล่ะตัวกํารประชมุทมีกํารแขง่โกคํารท์และกําร สนทนําแบบกะทันหันแตล่ะครัง้ เคล็ดลับดํา้นบนจะชว่ยใหค้ณุ เรมิ่ตน้ไดเ้ป็นอย่ํางดีและคณุ สํามํารถรับคําแนะนําไดจ้ํากทมีอนื่ ๆ ในสงั คม Gather Slack.

Share this guide

Was this article helpful?

0 out of 0 found this helpful

Have more questions? Submit a request